اسیر6155 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیمارستانی در آلمان بستری است. اسیر6155 اسیر6155